• AWARIA BILETERA!!! Brak możliwości rezerwacji kolejki na stronie BOM.
  • UWAGA!!! Strona w przebudowie! Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta.

Nieodpłatna pomoc prawna

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 

Darmowa Pomoc Prawna
Na terenie miasta funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w Urzędzie Miasta (ul. Szkolna 28), pokój 130 i czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-12:30 i 13:00-17:00.
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (Al. 3-go Maja 28/34), pokój 206 i czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 13:00-17:00, a w piątki 8:00-12:00.
Nieodpłatana pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
WAŻNE!
Skorzystanie z darmowego poradnictwa możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 44 732 77 81.
Osoba korzystająca z pomocy prawnej zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, potwierdzającego, że nie stać jej na skorzystanie z porady we własnym zakresie. 
Udzielanie pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Porady prawne udzielane są w formie osobistej rozmowy. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się pomoc może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby uprawnione do skorzystania z usług w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej proszone są o przygotowanie:
- dowodu osobistego, bądź w przypadku braku numeru PESEL  - innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- dokumentacji, dotyczącej problemu prawnego – jeżeli taką posiadają.
Dodatkowo osoby samozatrudnione powinny przygotować wszystkie zaświadczenia o otrzymanym przez państwo wsparciu oraz o pomocy udzielonej przez państwo w rolnictwie lub rybołówstwie w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną oraz w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, bądź oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tymże okresie.

Po uzyskaniu nieodpłatnej porady istnieje możliwość przekazania o niej opinii. Można to zrobić pod numerem 44 732 77 81, za pośrednictwem poczty elektronicznej: darmowapomocprawna@piotrkow.pl lub listownie, do Referatu Spraw Społecznych, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz mediacji na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajduje się pod linkiem:
https://www.piotrkow.pl/nasze-miasto-t70/pomoc-spoleczna-t91/darmowa-pomoc-prawna-t270


Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 2 =
Link
3 + 2 =