• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania dotyczące przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ?

1. Na czym polega przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oznacza, że z dniem  1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa. Dotyczy to nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi (bloki).

2. Czy muszę określić się (złożyć pismo), jeżeli nie jestem zainteresowany skorzystaniem z opłaty jednorazowej?

Nie ma takiej konieczności. Organ ma 12 miesięcy od dnia przekształcenia (01.01.2019 r.) na wydanie z urzędu zaświadczenia w którym zawarta jest informacja o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty  przekształceniowej, wysokości oraz okresie wnoszenia tej opłaty.

3. Ile wynosi jednorazowa opłata?

Jednorazowa opłata wynosi 20-to krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.  Dodatkowo od opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata w wysokości 60% w roku 2019, w kolejnych latach ulega zmniejszeniu o 10%.

4. Czy jest możliwe wycofanie się z deklaracji wpłacenia opłaty jednorazowej?

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z dokonaniem wpłaty, stąd jest możliwość wycofania się z tej deklaracji.

5. W jakim czasie, po złożeniu deklaracji, otrzymam pismo zwrotne z Urzędu?

Pisma informujące o wysokości opłaty przekazywane są na bieżąco w kolejności i w miarę wpływu wniosków.

6. Czy muszę dopełnić jeszcze jakichś formalności po dokonaniu opłaty?

Jeżeli jest to opłata jednorazowa - po dokonaniu opłaty dowód wpłaty wskazane jest aby przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.

7. Czy grunt pod garażem też podlega przekształceniu?

Jeżeli grunt pod garażem nie jest wydzielony geodezyjnie, a garaż leży na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym i przynależy do lokalu mieszkalnego jako udział związany z lokalem - to grunt pod garażem podlega przekształceniu z mocy prawa.

Jeżeli grunt pod garażem został wydzielony geodezyjnie i stanowi odrębną działkę wówczas użytkownik wieczysty może wystąpić z wnioskiem o przekształcenie tego gruntu w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

8. Czy jeśli zdecyduję się na opłatę jednorazową to muszę wnieść opłatę za użytkowanie wieczyste w tym roku?

Nie ma obowiązku uiszczania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  dla gruntów podlegających przekształceniu.

9. Na jakich zasadach dokonywana jest opłata jednorazowa w przypadku współwłaścicieli?

W przypadku współwłasności łącznej (np. małżeńskiej) opłatę wnosi się dla całej nieruchomości, natomiast w przypadku współwłasności ułamkowej (np. po nabyciu spadku w częściach ułamkowych) każdy współwłaściciel wnosi opłatę stosownie do posiadanego udziału.

10. Czy muszę składać deklarację jeśli mam spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu?

Ustawa nie dotyczy spółdzielczych własnościowych praw do lokalu.

11. Do kiedy można składać deklaracje wniesienia opłaty jednorazowej?

Obowiązek wnoszenia opłaty rocznej istnieje przez okres 20 lat. W każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty można zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty.  Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu  dwudziestoletniego licząc od dnia przekształcenia, tj. 01.01.2019 r.

12. Czy będzie możliwe złożenie deklaracji wniesienia opłaty jednorazowej w kolejnych latach,  jeśli tak, to na jakich zasadach?

jw.

13. Czy osoby o niskich dochodach muszą dokonywać opłaty na takich samych warunkach?

Od opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata w wysokości 60% w roku 2019, w kolejnych latach ulega zmniejszeniu o 10%.

14. W jakim czasie po zadeklarowaniu jednorazowej opłaty, należy ją uiścić?

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostanie doręczone po dniu 31 grudnia 2019 r. to zamiar wniesienia opłaty jednorazowej można zgłosić do dnia 1 lutego 2020 r. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej w terminie do 29.02.2020 r. przysługuje bonifikata w wysokości 60 %.

15. Jakie będą konsekwencje niedokonania opłaty w wyznaczonym terminie?

Opłatę roczną wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty  lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =