• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać odszkodowanie za działki, które z mocy prawa przeszły pod drogi publiczne?

  • Po wydzieleniu działki/ek, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczonych pod drogi publiczne, należy dokonać sprostowania zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości.
  • W Punktach Informacyjnych UM złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania, załączając kopię decyzji podziałowej i mapy podziału.
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postępowanie zmierzające do ustalenia wysokości odszkodowania pomiędzy stronami. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościam ul. Szkolna 28 (wejście A), pokój 310.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =