• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Dlaczego nie otrzymałem/am wezwania do zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntów?

Co roku wysyłany jest nakaz płatniczy dla podarku od nieruchomości, natomiast opłata za użytkowanie wieczyste gruntu jest przesyłana jeśli wysokość opłaty ulegnie zmianie. Jeżeli taka korespondencja nie została przesłana, oznacza to, że wysokość opłaty jest taka sama jak w roku poprzednim. termin płatności jest do 31 marca.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (pod blokami mieszkalnymi i budynkami użytkowymi jednorodzinnymi) przekształciło się w prawo własności nieruchomości z mocy prawa.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. rocznej opłaty przekształceniowej w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłatę należną za rok 2019  wnosi się w terminie do dnia
29 lutego 2020 r.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =