• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Co należy zrobić, aby wykupić mieszkanie?

Lokal komunalny może wykupić osoba, która jest jego najemcą, a najem został nawiązany na czas nieokreślony. Prawo do skorzystania z bonifikat przy zakupie lokalu przysługuje osobom, które na dzień złożenia wniosku, zamieszkują w lokalu mieszkalnym co najmniej przez 5 lat.

W tym celu należy złożyć wniosek o nabycie lokalu, do którego należy dołączyć kserokopię umowy najmu, ewentualnie aneks/y do tej umowy. Cała procedura trwa około 6 miesięcy
(w tym zlecenie wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny lokalu oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu). Na każdym etapie proceduralnym wnioskodawca jest informowany na piśmie o podejmowanych czynnościach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, ul. Szkolna 28 (wejście A), pokój 307.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =