• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Co trzeba zrobić/czyją zgodę uzyskać na usunięcie drzewa, które rośnie na terenie ogródków działkowych?

Najemca (dzierżawca, użytkownik) musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Do wniosku należy dołączyć szkic
z usytuowaniem drzewa na działce, oświadczenie o tym, że mamy prawo władania tą nieruchomością (zał. nr 1 do wniosku) oraz zgodę właściciela terenu ogrodów działkowych (zał. nr 2 do wniosku). - załącznik nr 2 (zgoda na usunięcie drzew właściciela nieruchomości) - można uzyskać
w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta przy ul. Kasztanowej 31.
- do wniosku należy również dołączyć kopię dokumentu na podstawie którego działka została przyznana np. umowa czy uchwała zarządu ogródków działkowych.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =