• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje niesegregowanie odpadów ?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust.1”.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym fakcie prezydenta miasta. Na podstawie ww. powiadomienia zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie którego w drodze decyzji zostanie określona wysokość ww. opłaty za miesiąc lub miesiące, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =