• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Ile wynoszą stawki za odbiór śmieci - segregowanych i niesegregowanych ?

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/593/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
26 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym, ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych w wysokości:

- 35,00 zł za jednego mieszkańca.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, miesięczna stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie dwukrotność ww. stawki
i określona zostanie w drodze postępowania administracyjnego.
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w przydomowym
kompostowniku. Kwota zwolnienia wynosi:

- 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
jednorodzinną.


Naliczenie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w związku z posiadanie kompostownika wymaga złożenia nowej deklaracji.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 3 =
Link
7 + 3 =