• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy po sprzedaży nieruchomości należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym sprzedaż nieruchomości), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację zmieniającą w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Ponadto nie może on złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z ww. tytułu za okres wsteczny.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =