• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XXXIV - Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Symbol:

DEL XXXIV

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 05
fax: 44 732 77 06

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego (DEL XXXIV)

Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie na żądanie zgłaszającego.

Formularz należy złożyć osobiście w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 wejście B stanowisko 11,12 lub 13 parter lub w siedzibie organu dowolnej gminy.

Certyfikaty zamieszczone w dowodzie osobistym podlegają zawieszeniu niezwłocznie na okres 14 dni, po czym podlegają unieważnieniu z mocy prawa licząc 14 dni od dnia zgłoszenia jeżeli  w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

2. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny, kurator lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.

3. Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

4. Formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych  w dowodzie osobistym składany w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

 • Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U.  z 2020 r., poz. 332.),
 • Rozporządzenie  MSWiA z 7 stycznia 2020 r. w  sprawie  wzoru dowodu osobistego oraz jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz.31),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r., poz. 400),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 670),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1194).

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-06
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =