• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XL - Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Symbol:

DRK XL

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 33

1. Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - DRK XL.

2. Załączniki:

 • wykaz pojazdów, którymi będą wykonywane przewozy osób / rzeczy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej, zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, w wysokości:
  • 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;
  • 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy;
Przedsiębiorca w celu wykazania odpowiedniej zdolności finansowej, przedkłada dokumenty sporządzone na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, stwierdzające dysponowanie kapitałem lub rezerwami
o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy pojazd. W drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych,
w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych składających solidarną gwarancję dla przedsiębiorstwa na wyżej wymienione kwoty.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs euro publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pierwszego dnia roboczego października. Kurs ten obowiązuje od 1 stycznia następnego roku.
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu/wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

Do wglądu:

 • oryginały załączonych dokumentów

1. Opłata administracyjna za wydanie wypisu – w wysokości 11 % opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia (110 zł.).

2. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres Urzędu Miasta - ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
w postaci dokumentu elektronicznego.

Do 30 dni.

Odwołanie nie przysługuje.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę.

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE. z 2009r. Nr 300, poz. 51 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 916 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.04mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 1 =
Link
5 + 1 =