• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXX - Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Symbol:

IGK XXX

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 27

1. Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (IGK XXX) zawierający:

 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
2.  Do wniosku załącza się:
 • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
UWAGA! Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107,00 zł

2. Opłatę wnosi się w chwili złożenia dokumentacji.

3. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu przy ul. Szkolnej 28 (wejście B) lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Getin Noble Bank S.A 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Do 1 miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się  w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem doręczyciela.

 • art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 7  ust. 6, art. 8  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ( Dz. U. 2019.2010 t.j. z dnia 2019.10.23  ze zmianami).

Załączniki

 1. Oświadczenie

  (docx) 0.01mb

 2. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Gospodarka odpadami, nieczystości
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =