• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DOP III - Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Symbol:

DOP III

Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 87

1. Wypełniony wniosek. Pobierz DOP III.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Załączniki:
• regulamin działalności, który określa:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę,
 • przedstawiciela  stowarzyszenia lub zarządu,
 • zasady dokonywania zmian regulaminu,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności:
 • tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu,
 • kompetencje,
 • warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego,
 • w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:
 • tryb jego wyboru,
 • uzupełniania składu,
 • uprawnienia.
• lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, która zawiera ich imiona i nazwiska, datę
i miejsce urodzenia. Należy również podać miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. Stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby.
• imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego albo członków zarządu.
• Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej. Dotyczy sytuacji gdy regulamin przewiduje ten organ.
• Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Wpis do ewidencji dokonuje się w terminie 7 dni.

Jeżeli organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków, przedstawiciel stowarzyszenia albo zarząd ma prawo wniesienia skargi. Skargę na bezczynność  składa się do sądu administracyjnego.

1. Jeżeli nie złożysz kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

2. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, które nie posiada osobowości prawnej.
Co najmniej trzy osoby mogą założyć stowarzyszenie zwykłe. Muszą uchwalić regulamin działalności, który określa nazwę stowarzyszenia, cel lub cele, teren i środki działania oraz siedzibę. Należy wskazać przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie  albo zarząd. Trzeba również określić zasady dokonywania zmian regulaminu działalności oraz sposób nabycia i utraty członkostwa. Określenia wymaga również sposób rozwiązania stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zwykłe, które będzie posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu. Musi wskazać kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego. W szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie zwykłe może posiadać organ kontroli wewnętrznej. Musi określić w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
Przedstawiciel stowarzyszenia lub zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.
Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

3. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

4. Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
 • zrzeszać osób prawnych;
 • prowadzić działalności gospodarczej;
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
5. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze:
 • składek członkowskich,
 • darowizn,
 • spadków, zapisów, dochodów,
 • majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
6. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

• art. 40 - 43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Biuro Planowania Rozwoju Miasta
 • Kategoria: Stowarzyszenia
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =
Link
6 + 5 =