• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DOP I - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Symbol:

DOP I

Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 39
fax: 44 732 18 75

1. Wypełniony wniosek. Pobierz DOP I.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Załączniki do wniosku:
• karta informacyjna przedsięwzięcia:
Kartę załącza się w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dotyczy to również wniosku zainteresowanego o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
• Karta powinna:

 • spełniać wymagania określone w art. 62a ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • umożliwiać organowi analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy,
 • uwzględniać dostępne wyniki innych ocen wpływu na środowisko, które są  przeprowadzone na podstawie odrębnych przepisów,
 • zawierać datę jej sporządzenia oraz być opatrzona podpisem autora /podpisem osoby kierującej zespołem autorów.
 • Kartę, w 4 egzemplarzach, należy dołączyć w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej - na informatycznym nośniku danych. W przypadku potrzeby uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla inwestycji wymagane jest 5 egzemplarzy.

albo

• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 4 egzemplarzach, należy dołączyć w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej - na informatycznym nośniku danych. W przypadku potrzeby uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla inwestycji wymagane jest 5 egzemplarzy.
Raport załącza się do wniosku w przypadku przedsięwzięć wymienionych w §2 rozporządzenia z pkt. 2 "podstawy prawnej". Wymagane informacje oraz dane dla raportu o oddziaływaniu na środowisko określa art. 66 ustawy z pkt. 1 "podstawy prawnej" . Dokument powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz być opatrzony podpisem autora /podpisem osoby kierującej zespołem autorów. Do raportu należy załączyć oświadczenie autora/ kierującego zespołem o spełnieniu wymagań w zakresie wymaganego wykształcenia i doświadczenia (wymagania określone zostały w art. 74a ust. 2 ustawy). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." W przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu na środowisko, może złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Mapa powinna również  obejmować  przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:
• przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Obejmuje to też obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.
• działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska,
lub
• działki, które znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. Może ono wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zamiast kopii mapy, o której mowa wyżej załącza się mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek. Mapa powinna również  obejmować  przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Załącznik dołącza się w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze. Dotyczy to także decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.

W celu jak najszybszego załatwienia sprawy oraz uzyskania jednoczesnych opinii innych organów zaleca się przedłożenie 4 egzemplarzy mapy (1 oryginał + 3 kopie).

4. mapę papierową oraz w wersji elektronicznej. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Mapa powinna również  obejmować  przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Musi być też wyznaczona odległość 100 m od granicy przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa wyżej.
• mapa powinna zawierać uwidocznione granice działek ewidencyjnych.
• w celu jak najszybszego załatwienia sprawy oraz uzyskania jednoczesnych opinii innych organów zaleca się przedłożenie 4 egzemplarzy mapy.

5. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, który pozwala na ustalenie stron postępowania. Musi zawierać co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego. Działka powinna obejmować przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

6. wykaz działek przewidzianych do prowadzenia wstępnych prac polegających na wycince drzew i krzewów. Jeżeli prace takie przewidziane są do realizacji, w przypadku przedsięwzięć, które wymagają decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

7. analiza kosztów i korzyści. Dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Dotyczy też innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację, po dniu 5 czerwca 2014 r., jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej.

8. Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową.

9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (205 zł).

10. oświadczenie wraz z uzasadnieniem. Dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawcą jest podmiot zależny od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym, właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego.

1. Opłata skarbowa:

 • za wydanie decyzji – 205 zł.
 • za przeniesienie decyzji na inny podmiot – 105 zł.
 • za pełnomocnictwo – 17 zł.
2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód  uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

3. Opłatę skarbową możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.  

4. Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).
Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Ustawa  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (...) nie określa terminu, w którym powinno nastąpić wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mają tutaj zastosowanie przepisy  Kodeksu postępowania administracyjnego. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia wszczęcia postępowania. Od powyższych terminów należy odliczyć terminy przewidziane w przepisach, tj.:

 • czas na uzupełnienie braków formalnych wniosku - 7 dni,
 • czas na złożenie dodatkowych wyjaśnień - czas określany przez organ,
 • czas na wydanie opinii przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organ inspekcji sanitarnej, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w sprawie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 14 dni,
 • czas na dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia przez organ inspekcji sanitarnej. Opinię wydaje również organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego - 30 dni,
 • czas przewidziany na udział społeczeństwa w podjęciu decyzji - 30 dni,
 • okres zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - nie dłuższy jak 3 lata. Jeżeli inwestor w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie uważa się za wycofane,
 • czas na przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
 • czas  na zawiadomienie stron o podejmowanych czynnościach w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - 14 dni. Termin liczy się od dnia publicznego ogłoszenia, w sytuacji powyżej 20 stron postępowania.

 • Możesz odwołać się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Termin to 14 dni od dnia  doręczenia decyzji.
 • W czasie, kiedy można wnieść odwołanie strona może zrzec się tego prawa wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

I. Sposób realizacji usługi:

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco wpływać na środowisko:
a. weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko. W szczególności dokumentów, z którymi mogą wiązać się wezwania do uzupełnienia braków formalnych lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
b. zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
c. wystąpienie do  organów uczestniczących w postępowaniu o uzyskanie  uzgodnień i opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,
d. zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,
e. jeżeli jest konieczne, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
f. zapewnienie stronom postępowania możliwości zapoznania się i ostatecznego wypowiedzenia co do zebranego materiału w sprawie przed wydaniem decyzji,
g. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
h. podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko:
a. weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia. W szczególności dokumentów, z którymi mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
b. zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
c. uzyskanie od organów współdziałających opinii co do potrzeby bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
d. wydanie postanowienia w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby. Określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

Kolejne etapy  postępowania:

• w przypadku  stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • zapewnienie stronom możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
 • wydanie decyzji,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy,
• w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:
 • zawieszenie postępowania do czasu dostarczenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • weryfikacja raportu. Może się z nią wiązać  wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji przedstawionych w dokumencie,
 • uzyskanie od organów współdziałających uzgodnienia i opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,
 • jeżeli jest to konieczne, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
 • zapewnienie stronom możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
 • wydanie decyzji,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.

II. Przypadki odmowy wydania decyzji:
1. Brak zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed wyborem miejsca realizacji inwestycji sprawdź, czy dla  terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, to czy inwestycja będzie możliwa ze względu na ustalenia tego planu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Pracowni Planowania Przestrzennego, ul. Farna 8. 

2. Gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że:
• przedsięwzięcie może znacząco wpływać na obszar Natura 2000,
• przedsięwzięcie może spowodować, że  cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły nie zostaną osiągnięte,
• przedsięwzięcia musi być realizowane w innym wariancie niż wnioskowany,
a wnioskujący nie zgadza się na niego.

3. Przekazanie przez stronę raportu, który został przygotowany przez osobę, która nie spełnia ustawowych wymagań co do wykształcenia lub doświadczenia.

Autorem raportu lub kierującym zespołem autorów może być osoba, która ukończyła co najmniej studia I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie w kierunku:
• nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
• nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
• nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
• nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych,

Autorem raportu lub kierującym zespołem autorów może być  również osoba, która ukończyła dowolne studia wyższe. Musi również posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie:
• w pracach zespołów, które przygotowują raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko,
lub
• brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

III. Od 1 stycznia 2017 r. za niewypełnianie warunków, wymogów oraz obowiązków, które zostały określone w decyzjach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązany jest  wymierzyć inwestorowi karę pieniężną w wysokości od 500 zł do 1 mln zł.


• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• ustawa dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 • Referat: Biuro Planowania Rozwoju Miasta
 • Kategoria: Planowanie rozwoju miasta
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =