• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPN IX - Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Symbol:

SPN IX

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Szkolna 28
telefon/fax: 44 732 18 04

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPN IX.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Załączniki:
• zeznanie podatkowe PIT 37 (określić rok uzyskanego dochodu), które składasz do Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim. W przypadku osób pracujących trzeba dołączyć  urzędowe potwierdzenie daty złożenia deklaracji,
lub
• rozliczenie roczne PIT 40-A ( określić rok uzyskanego dochodu) sporządzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy emerytów / rencistów.       
• w przypadku braku któregoś z wyżej wymienionych, inne dokumenty świadczące o uzyskanym/nie uzyskanym dochodzie np.:  

 • Zaświadczenie o pobieraniu lub nie zasiłku dla bezrobotnych. Uzyskasz je w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzednim. Uzyskasz je w Urzędzie Skarbowym.
 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu i ilości osób we wspólnym gospodarstwie domowym.  Pobierz oświadczenie.

Opłata skarbowa: 

 • nie podlega przepisom ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Miesiąc od daty złożenia wniosku.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Forma załatwienia sprawy:

 • Pismo o udzieleniu lub odmowie udzielenia bonifikaty.
2. Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych. Uzyskany dochód dotyczy roku poprzedzającego rok, za który opłata jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

3. „Gospodarstwo domowe” to gospodarstwo, które prowadzi użytkownik wieczysty samodzielnie lub z współmałżonkiem. Może być prowadzone również z innymi osobami z nim stale zamieszkującymi. Osoby gospodarują na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

• przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Załączniki

 1. Oświadczenie

  (doc) 0.03mb

 2. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Gospodarki Nieruchomościami
 • Kategoria: Nieruchomości
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =