• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMG XII - Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Symbol:

IMG XII

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 14

1. Wypełniony wniosek. Pobierz IMG XII.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Dokument, który potwierdza, że jesteś właścicielem nieruchomości.

3. Jeżeli wniosek dotyczy gruntów rolnych, klasyfikowanych wcześniej jako leśne, musisz dołączyć wierzytelną kopię ostatecznej decyzji właściwego organu zezwalającej na zmianę użytku leśnego na rolny, wydanej w trybie art. 13 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach.

4. Jeżeli klasyfikacją miałaby być objęta część działki /działek, musisz dołączyć kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem, którego dotyczy wniosek.

5. Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone).

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji  - 10 zł.

Opłatę możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta. 

2. Wynagrodzenie klasyfikatora wykonującego czynności klasyfikacji działek stanowi koszty postępowania administracyjnego. Kosztami zostaną obciążone strony postępowania. Urząd Miasta wyda decyzję w sprawie oraz postanowienie. W postanowieniu znajdziesz wysokość kosztów oraz osoby które będą musiały je ponieść.

Opłatę, z tytułu kosztów postępowania administracyjnego, możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie – do 14 dni.
2. Zamówienie publiczne - wybór klasyfikatora, który  wykona czynności klasyfikacji działek (na podstawie upoważnienia Urzędu Miasta) – do 30 dni.
3. Wydanie decyzji – niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wykonanej dokumentacji, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Możesz odwołać się od decyzji.  Odwołanie należy złożyć do:

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
ul. Tuwima 28, Łódź

za pośrednictwem:
Prezydenta Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego.
Masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów obejmuje grunty rolne i leśne. Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się:

 • z urzędu.
 • na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji.
 • na wniosek innego władającego takimi gruntami, wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.
2. Na wniosek właściciela gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się dla:
 • gruntów, dla których wystąpiła trwała zmiana sposobu użytkowania np. z gruntów ornych na łąki trwałe lub pastwiska i odwrotnie.
 • gruntów planowo zalesionych.

3. Wniosek może złożyć:

 • właściciel gruntów podlegających klasyfikacji (grunty rolne i/lub leśne),
 • inny władający takimi gruntami wykazany w ewidencji gruntów i budynków.

4. Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien on być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.

5. Jeżeli nie złożysz wszystkich dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia.

6. Na podstawie złożonych dokumentów bada się, czy istnieją przesłanki do przeprowadzenia klasyfikacji. Jeżeli tak, do przeprowadzenia niezbędnych czynności zostaje upoważniony klasyfikator (w tym m.in. do czynności klasyfikacyjnych w terenie i sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji). Po wykonaniu wszystkich prac  strony zostają zawiadomione o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Jeżeli zostaną zgłoszone zastrzeżenia, informacje o sposobie ich rozpatrzenia będzie zawierać decyzja o ustaleniu klasyfikacji.

7. Wybór klasyfikatora - zapytanie ofertowe. Kryterium wyboru - najniższa  oferta cenowa za wykonanie usługi.

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
• Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =