• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA IV - Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę/zgłoszenia (zmiana inwestora)

Symbol:

IMA IV

Referat Architektury i Budownictwa
ul. Szkolna 28

1. Wniosek o przeniesienie pozwolenie na budowę – IMA IV 

2. Załączniki:

 • oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę lub przyjęte zostało  zgłoszenie nie wymagające uzyskania pozwolenia, o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia/zgłoszenia na rzecz innego podmiotu (załącznik nr 1 do wniosku IMA IV)
 • oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu nie wymagającym uzyskania pozwolenia (załącznik nr 1 do wniosku IMA IV)
 • oświadczenie o prawie  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - oświadczenie do pobrania w załącznikach sprawy
 • dziennik budowy (do wglądu) (w przypadku pozwolenia)
 • upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora (jeżeli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową.

Uwaga.
Zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

1. Opłata skarbowa:

 • za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę – 90 zł
 • za upoważnienie (pełnomocnictwo) – 17,00 zł (w przypadku jego ustanowienia)
2. Opłatę wnosi się w momencie złożenia wniosku

3. Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (budynek B) lub  bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
W przypadku opłaty przekazem lub przelewem należy podać tytuł z jakiego jest ona wnoszona.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego ul. Szkolna 28 lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
ul. Szkolna 28,
97-300 Piotrków Trybunalski

Do miesiąca.
Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania   określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art.35 § 5 KPA).

Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że po złożeniu i doręczeniu organowi oświadczenia, strona nie może wnieść odwołania ani skargi na decyzję do Sądu Administracyjnego.

1. Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie w tym przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy.
2. W  przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

• art. 40  ustawy z dnia 7 lipca  1994r. Prawo budowlane

 • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
 • Kategoria: Architektura i budownictwo
 • Data publikacji: 2020-10-09
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =