• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XXVII - Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Symbol:

DEL XXVII

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 51, 44 732 77 52
fax: 44 732 77 53

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Szkolnej 28 (wejście B), stanowisko 15, parter.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Do 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Miasta pisemny wniosek zawierający: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, nr ewidencyjny PESEL.
Ww. przepis stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek w Urzędzie Miasta wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

Procedura:

 • Złożenie wniosku.
 • Sprawdzenie, czy wyborca stale zamieszkuje pod wskazanym adresem.
 • Dokonanie wpisania lub odmowa wpisania (w formie decyzji administracyjnej).
 • Po wpisaniu gmina zawiadamia gminę, w której wyborca jest zameldowany lub był ostatnio zameldowany.
 • Wprowadzenie w gminie zameldowania informacji dodatkowej do rejestru wyborców.

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319 z późn. zm., Art. 19),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316).

Załączniki

 1. Deklaracja

  (pdf) 0.17mb

 2. Wniosek

  (pdf) 0.07mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Wybory
 • Data publikacji: 2020-11-06
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =