• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL III - Wydawanie dowodów osobistych w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, utraty, uszkodzenia, zmiany wizerunku twarzy, kradzieży tożsamości

Symbol:

DEL III

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 05
fax: 44 732 77 06

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego DEL III.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie dowolnej gminyw formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

2. Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię spełniającą takie same wymogi, o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 pikseli  i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB (fotografia taka sama, jak do paszportu), tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa wyżej;
 • na żądanie organu – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa;
 • w przypadku kradzieży tożsamości wnioskujący winien przedstawić dokument zgłoszenia tego faktu na Policji oraz złożyć dodatkowy formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Za wydanie dowodu osobistego nie ponosi się opłaty.

Wniosek należy złożyć osobiście w Referacie Ewidencji Ludności  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (wejście B), stanowisko 11,12 lub 13 parter.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

 • W przypadku upływu terminu ważności – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu,
 • w przypadku zmiany danych – wniosek należy złożyć niezwłocznie, 
 • w przypadku zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie.
Termin realizacji - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 • W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje.
 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiające osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest widoczny. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 • Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych.

 • Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U.  z 2020 r.,  poz. 332),
 • Rozporządzenie  MSWiA z 7 stycznia 2020 r. w  sprawie  wzoru dowodu osobistego oraz jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz.31),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r., poz. 400),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 670),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1194).

Załączniki

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 3 =
Link
4 + 3 =