• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK LIV - Wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic rejestracyjnych

Symbol:

DRK LIV

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych - DRK - LIV        
       .
2. Załączniki:

 • wykorzystane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych wraz z dokumentem zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych wypełnionych zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów;
 • kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub nowych profesjonalnych tablic rejestracyjnych, znaku legalizacyjnego oraz wymaganej opłaty ewidencyjnej.

W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela pojazdu.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu.

 • blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 10,00 zł.
 • komplet profesjonalnych tablic samochodowych – 80,00 zł.
 • profesjonalna tablica motocyklowa – 40,00 zł.
 • profesjonalna tablica motorowerowa – 30,00 zł.
 • znak legalizacyjny na profesjonalne tablice rejestracyjne - 2,50 zł.
 • opłata ewidencyjna na Fundusz – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców -          0,50  zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł. (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:
 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28

30 dni od daty złożenia wniosku.

Odwołanie nie przysługuje.

W ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podmiot uprawniony jest obowiązany zwrócić staroście blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalne dowody rejestracyjne oraz profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne,
z wykorzystaniem dokumentu zwrotu (art. 80y ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym);
Podmiot uprawniony, który uzyskał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, jest obowiązany prowadzić wykaz pojazdów używanych przez siebie w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów (art. 80x ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
Podmiot uprawniony, który:

1) nie zwrócił staroście w terminie, o którym mowa w art. 80y ust. 1, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;
2) nie prowadzi wykazu, o którym mowa w art. 80x ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.
Podmiot uprawniony, któremu trzykrotnie w ciągu danego roku kalendarzowego zatrzymano profesjonalny dowód rejestracyjny, podlega karze pieniężnej
w wysokości 2000 zł."

 • art. 80t  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 3 =
Link
5 + 3 =