• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK LIII - Decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów

Symbol:

DRK LIII

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów - DRK LIII         

2. Załączniki:

 • oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów;
 • kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 80s ust. 2 pkt 2;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 80t ust. 3 pkt 3 ustawy;
 • kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne.
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela pojazdu.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu.

 • decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów – 100,00 zł.
 • blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 10,00 zł.
 • komplet profesjonalnych tablic samochodowych – 80,00 zł.
 • profesjonalna tablica motocyklowa – 40,00 zł.
 • profesjonalna tablica motorowerowa – 30,00 zł.
 • znak legalizacyjny na profesjonalne tablice rejestracyjne - 12,50 zł.
 • opłata ewidencyjna na Fundusz – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców -    0,50 zł.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł. (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:
 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28

30 dni od daty złożenia wniosku.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 • art. 80t  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =
Link
6 + 5 =