• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XLVIII - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne

Symbol:

DRK XLVIII

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 33

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne – DRK XLVIII.

2. Załączniki:

 • zaświadczenie o niekaralności, opatrzone datą nie wcześniejszą, niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4, tj.: w stosunku, do których prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 • wykaz pojazdów (załącznik nr1 do wniosku);

1. Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy (na czas nieokreślony) pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.

2.  Za wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

3. Opłatę administracyjną wnosi się przed  odbiorem dokumentów.

4. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola
Rudowskiego 10.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres Urzędu Miasta - ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
w postaci dokumentu elektronicznego.

Do 7 dni.

Na wydane w toku postępowania postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę.

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 916 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.04mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =