• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XLIV - Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Symbol:

DRK XLIV

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 33

1. Wniosek o udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy – DRK XLIV.

2. Załączniki:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (załącznik nr 1 do wniosku)
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu, a także nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego tj. dotyczące spełniana wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust.1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 2 do wniosku);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej, zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem, w wysokości: 50.000 euro.
Wymóg posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej potwierdza się:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji,  udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji;Do wglądu:

 • oryginały załączonych dokumentów

1. Opłata administracyjna - wyliczana wg obowiązujących stawek w zależności od okresu 
na jaki udzielono licencji. Opłata podstawowa wynosi:

 • 2 – 15 lat: 800 zł
 • 15 – 30 lat: 900 zł
 • 30 – 50 lat:  1000 zł
2. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola        Rudowskiego 10.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres Urzędu Miasta - ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
w postaci dokumentu elektronicznego.

Do 30 dni.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę.

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 916 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.04mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =