• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXXI - Wniosek o dokonanie wpisu/zmiany do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Symbol:

DRK XXXI

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 13, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o dokonanie wpisu/zmiany do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - DRK XXXI.

2. Złożenie oświadczenia o treści:

„Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą; 
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.”
 
Oświadczenie powinno również zawierać:
 • firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres.
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia.
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów –     412,00 zł.

Opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna  28

Wniosek należy złożyć w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

 • ul. Szkolna 28 lub
 • Pasaż Karola Rudowskiego 10

Do 7 dni.

Odwołanie, od decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 • art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Stacje kontroli pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2021-04-08
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =