• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XII - Wniosek o wydanie wtórników dokumentów lub tablic rejestracyjnych oraz o wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej

Symbol:

DRK XII

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o wydanie wtórników dokumentów lub tablic rejestracyjnych oraz o wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej - DRK XII.

2. Załączniki:

 • dowód rejestracyjny – nie dotyczy wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana – nie dotyczy wydania wtórnika karty pojazdu w przypadku jej utraty;
 • wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu – jeżeli właściciel pojazdu składa wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego, a organ rejestracyjny nie posiada informacji o terminie badania technicznego;
 • zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych – w przypadku kradzieży tablic i wnioskowania o wydanie tablic;
 • złożone przez właściciela pojazdu stosowne oświadczenie, w przypadku utraty dokumentów lub tablic rejestracyjnych.
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela pojazdu.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu.

1. Za wydanie wtórnika:

 • dowodu rejestracyjnego – 54,00 zł.
 • pozwolenia czasowego – 18,50 zł.
 • karty pojazdu – 75,00 zł.
 • nalepki kontrolnej – 18,50 zł.
Za każdy z wydanych dokumentów (oprócz znaków legalizacyjnych) pobierana jest opłata ewidencyjna na Fundusz - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w wysokości - 0,50 zł.

Suma opłat za wydanie:
 • wtórnika tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych oraz indywidualnych 93,00 zł.
 • wtórnika tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych z nowym numerem rejestracyjnym – 180,50 zł.
 • wtórnika 1 szt. tablicy rejestracyjnej samochodowej zwyczajnej, indywidualnej, na ciągnik rolniczy oraz na przyczepę i motocykl –  53,00 zł.
 • wtórnika tablicy rejestracyjnej motorowerowej – 43,00 zł.
 • wtórnika tablic rejestracyjnych zabytkowych – 113,00 zł.
 • wtórnika 1 szt. tablicy rejestracyjnej zabytkowej – 63,00 zł.
Za wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej – 53,00 zł.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

3. Opłaty wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:
 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

Niezwłocznie.

Odwołanie nie przysługuje.

 • W przypadku odnalezienia utraconych dokumentów, właściciel zobowiązany jest zwrócić je do Referatu  Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 • Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając zamiast pełnomocnictwa oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli. Nie dotyczy to jedynie wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu.
 • Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu, może wydać pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.
 • Na okres (nie dłuższy niż 30 dni) do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego lub dowodu rejestracyjnego wymienianego z powodu braku miejsca na kolejny wpis badania technicznego, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.

 • § 10,13,14,15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.);
 • § 4,5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1084 z późn. zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =