• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

DRK I - Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego)

Symbol:

DRK I

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17,
44 732 18 18

1. Wniosek o rejestrację – rejestrację czasową – wyrejestrowanie pojazdu – zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu DRK I,II,III,IV,V, VI, XXXVI.

2. Załączniki:
• dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności) lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;
• świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy;
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;
• dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wymagane jest zaświadczenie wystawione przez organ ostatniej rejestracji).
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela pojazdu.
3. Do wglądu:
• dokument tożsamości właściciela pojazdu;
• aktualna polisa OC.

 • • tablice samochodowe zwyczajne – 80,00 zł.
  • tablica motocyklowa zwyczajna oraz tablica na przyczepę – 40,00 zł.
  • tablica motorowerowa – 30,00 zł.
  • tablice samochodowe indywidualne – 1.000,00 zł.
  • tablica motocyklowa indywidualna – 500,00 zł.
  • dowód rejestracyjny – 54,00 zł.
  • pozwolenie czasowe – 13,50 zł.
  • komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł.

  Za każdy z wydanych dokumentów (oprócz znaków legalizacyjnych) oraz za wydane tablice  rejestracyjne pobierana jest opłata ewidencyjna na Fundusz - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w wysokości - 0,50 zł.

  Suma opłat za rejestrację:
  • samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, autobusu i ciągnika samochodowego –161,50 zł.
  • przyczepy, motocykla oraz ciągnika rolniczego – 121,50 zł.
  • motoroweru – 111,50 zł.
  • pojazdu, bez względu na rodzaj, zarejestrowanego w tut. organie, w którym nie ma obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych – 67,00 zł.

  Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł. (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

  Opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:
  • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
  • ul. Szkolna  28
  • za pomocą platformy e-płatności pod adresem: https://piotrkow.oplatyurzedowe.pl/.

Wniosek można złożyć:
- w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10;
- przesłać na adres Urzędu Miasta,  ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
(w tym usług PWPW).

Niezwłocznie, a w przypadkach wymagających wyjaśnień do 30 dni.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd zakupiono
po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się rejestrację
bez dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.
Właściciel nowego pojazdu samochodowego, przyczepy lub motoroweru nabytego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów może upoważnić ten salon lub uprawnionego przedstawiciela tego salonu do:
1) złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub
2) odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.
W przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, może być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu, albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.


 • - art. 72, 73, 73c, 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j.:  Dz.U. z 2022r.,
     poz. 988 ze zm.)
   

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2022-09-14
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 8 =
Link
8 + 8 =