• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXIX - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Symbol:

IGK XXIX

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 45

1. Wniosek – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

2. Mapa albo rysunek określający usytuowanie drzew/a na terenie nieruchomości.
(rysunek winien zawierać lokalizację poszczególnych drzew w stosunku do granic nieruchomości oraz istniejących obiektów budowlanych na tej nieruchomości, drzewa należy ponumerować)

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

Do 35 dni (w ciągu 21 dni od zgłoszenia organ dokonuje oględzin drzew, w ciągu kolejnych 14 dni może wnieść sprzeciw).

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o sprzeciwie, w terminie 14 dni od doręczenia stronie decyzji.

1) Do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew zobowiązana jest osoba spełniająca wszystkie wskazane poniżej warunki:

 • będący osobą fizyczną właściciel nieruchomości,
 • usunięcie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2) W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów na wnioskodawcę zostaje nałożony obowiązek ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

3) W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia organ wnosi sprzeciw.

4) Przed upływem 14 dni przysługujących na wniesienie sprzeciwu organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

WAŻNE
 • Drzewa wolno usunąć w terminie 6 miesięcy od dnia oględzin, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu.
 • W przypadku nieusunięcia drzew w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin należy dokonać ponownego zgłoszenia.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Ochrona środowiska
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 3 =
Link
4 + 3 =