• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXI - Zatwierdzenie lub zgłoszenie projektu robót geologicznych

Symbol:

IGK XXI

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 49, fax 44 732 76 99

1. Wniosek o zatwierdzenie lub zgłoszenie projektu robót geologicznych (IGK XXI e).

2. 2 egzemplarze projektu robót geologicznych, sporządzonego na podstawie rozporządzenia 
Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011r. (Dz. U. 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych,
w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji.

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych 10,00 zł.

2. Opłatę wnosi się w chwili złożenia dokumentacji.

3. Za zgłoszenie projektu robót geologicznych (obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi) nie pobiera się opłaty skarbowej.

4. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 lub przy ul. Szkolnej 30/38, lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub Pasażu Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

       Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
       ul. Szkolna 28
       97-30 Piotrków Trybunalski

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Do 30 dni dla rozpatrywanego wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę.
Jeśli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi, rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od przedłożenia projektu robót geologicznych organ nie zgłosi do niego sprzeciwu w drodze decyzji.

  • art.  80,  art. 85 oraz art. 161 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz 868 z późniejszymi zmianami).

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.06mb

  • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • Kategoria: Geologia, hydrologia
  • Data publikacji: 2020-11-03
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =