• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mieszkającym i przebywającym na terenie RP.
2. Cudoziemcom mieszkającym i przebywającym na terenie RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy.
3. Zamieszkującym i przebywającym w RP obywatelom państw UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej posaidającym prawo pobytu lub stałego pobytu w RP.


Kryteria dochodowe:
1. W gospodarstwie 1-osobowym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 2.100,00 zł na osobę.
2. W gospodarstwie wieloosobowym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1.500,00 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia dochodu stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę". Dodatku poniżej 20,00 zł nie wypłaca się. Dodatek osłonowy nie jest zależny od kryterium metrażu lokalu mieszkalnego.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =