Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Pełny wykaz e-procedur
A A A
  • Informujemy, że w dniu 29.12.2017 r. (piątek) Biuro Obsługi Mieszkańców będzie obsługiwało klientów w godzinach 8.00 - 10.00 w związku z inwentaryzacją kas na koniec roku.   Za utrudnienia Przepraszamy.
  • Dotacje na wymianę pieca !!! - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • Ważne! Komunikat w sprawie zmiany nazw ulic - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • Złóż wniosek o dowód osobisty on-line !!!  Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Pełny wykaz e-procedur

Lp. Symbol Tytuł Publikacja
1 DEL XXX e Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców na wniosek osoby, której dane dotyczą i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia 23/05/2017
2 DEL XXIX e Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 03/03/2017
3 DEL V e Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych 17/11/2016
4 DEL VII e Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 17/11/2016
5 DEL XII e Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 17/11/2016
6 DEL XIII e Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 17/11/2016
7 DEL XIV e Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego 17/11/2016
8 DEL XV e Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego 17/11/2016
9 DEL XVII e Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy 17/11/2016
10 DEL II e Wydawanie dowodów osobistych dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia 17/11/2016
11 DEL III e Wydawanie dowodów osobistych w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, utraty, uszkodzenia, zmiany wizerunku twarzy 17/11/2016
12 DEL IV e Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 17/11/2016
13 PZR I e Wniosek o udzielanie porady, informacji prawnej oraz rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów 28/10/2016
14 DRM I e Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego 26/07/2016
15 DRK VI e Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 28/06/2016
16 FFW VII e Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach/należnościach niepodatkowych lub stwierdzające stan zaległości. 14/06/2016
17 FFW VIII e Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości. 14/06/2016
18 PZK II e Wniosek o zasiłek powodziowy 03/03/2016
19 SPO XI e Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 21/12/2015
20 SPO XII e Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 21/12/2015
21 IGK III e Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 16/12/2015
22 IGK XXIII e Wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 16/12/2015
23 USC XX e Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 04/12/2015
24 IMG I e Ustalenie numeru porządkowego 26/11/2015
25 IMG II e Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 26/11/2015
26 IMG XIII e Wyciąg z operatu szacunkowego 06/11/2015
27 DEL XXIII e Wniosek o udostępnienie spisu wyborców. 20/10/2015
28 DEL XXVI e Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 20/10/2015
29 DEL XXVII e Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców 20/10/2015
30 DEL Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców 20/10/2015
31 DEL Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców 20/10/2015
32 DEL I e Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy dla osób pełnoletnich 20/10/2015
33 IMG VII e Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych. 12/10/2015
34 IMG IX e Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 12/10/2015
35 IMG X e Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych 12/10/2015
36 DEL XXIV e Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców 12/10/2015
37 DEL Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania 12/10/2015
38 DEL XXVIII e Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 12/10/2015
39 DEL XXV e Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów 12/10/2015
40 FFD III e Zwrot opłaty skarbowej 06/08/2015
41 IGK XVI e Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. 14/07/2015
42 SPE III e Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 10/07/2015
43 IGK XXXVII e Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji w punkcie zbierania takich pojazdów. 09/06/2015
44 IGK XXXVI e Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 09/06/2015
45 IGK XXXV e Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu 09/06/2015
46 IGK XXXIV e Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych 09/06/2015
47 IGK XXVI e Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. 09/06/2015
48 IGK XXI e Zatwierdzenie lub zgłoszenie projektu robót geologicznych. 09/06/2015
49 IGK XX e Wydanie karty wędkarskiej 09/06/2015
50 IGK VI e Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa/psów rasy uznanej za agresywną 09/06/2015
51 IGK V e Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców. 09/06/2015
52 SPN IX e Oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie 03/06/2015
53 SPN VI e Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe). 03/06/2015
54 SPN V e Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 03/06/2015
55 SPN IV e Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (osoby fizyczne). 03/06/2015
56 SPO IX e Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. 03/06/2015
57 USC I e Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego. 02/06/2015
58 DRK V e Rejestracja pojazdu zabytkowego. 23/12/2014
59 DPJ II e Udostępnienie informacji publicznej 17/12/2014
60 SPK I e Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. 14/11/2014
61 IMA XIII e Wydanie dziennika budowy/rozbiórki 23/09/2014
62 DBM II e Pismo ogólne do Urzędu 21/08/2014
63 DBM I e Skarga/Wniosek 21/08/2014
64 DRK XXX e Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców. 25/07/2014
65 CEIDG-1 e Rejestracja działalności gospodarczej 30/05/2014
66 SPOX e Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. 28/05/2014
67 SPOVIII e Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 28/05/2014
68 SPOVII e Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. 27/05/2014
69 SPO VI e Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć. 27/05/2014
70 DRK XXXVII e Przekazywanie informacji z ośrodków szkolenia kierowców. 26/05/2014
71 DRK XXXVI e Rejestracja pojazdu marki "SAM". 26/05/2014
72 DRK XXXIV e Wymiana prawa jazdy w związku z dokonaniem wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub szkolenia okresowego 26/05/2014
73 DRK XXIX e Dokonanie wpisu/zmiany zakresu wpisu lub zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 26/05/2014
74 DRK XXV e Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów (za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami RP) 26/05/2014
75 DRK XXIV e Przywrócenie cofniętych uprawnień. 26/05/2014
76 DRK XXIII e Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. 26/05/2014
77 DRK XXI e Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. 26/05/2014
78 DRK XX e Międzynarodowe prawo jazdy. 23/05/2014
79 DRK XIX e Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie. 23/05/2014
80 DRK XVII e Zwrot zatrzymanego prawa jazdy. 23/05/2014
81 DRK XVI e Wymiana prawa jazdy na nowej generacji. 23/05/2014
82 DRK XV e Wydanie prawa jazdy z powodu:utraty dokumentu, zniszczenia, uływu terminu ważności dokumentu, zmiany nazwiska lub adresu 23/05/2014
83 DRK IV e Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 23/05/2014
84 DRK III e Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela 23/05/2014
85 DRK II e Wyrejestrowanie pojazdu 23/05/2014
86 DRK I e Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego) 23/05/2014